Permalink
58fb690 Jul 4, 2017
1 contributor

Users who have contributed to this file

159 lines (140 sloc) 11.6 KB
/*! NoSleep.js v0.7.0 - git.io/vfn01 - Rich Tibbett - MIT license */
(function webpackUniversalModuleDefinition(root, factory) {
if(typeof exports === 'object' && typeof module === 'object')
module.exports = factory();
else if(typeof define === 'function' && define.amd)
define([], factory);
else if(typeof exports === 'object')
exports["NoSleep"] = factory();
else
root["NoSleep"] = factory();
})(this, function() {
return /******/ (function(modules) { // webpackBootstrap
/******/ // The module cache
/******/ var installedModules = {};
/******/
/******/ // The require function
/******/ function __webpack_require__(moduleId) {
/******/
/******/ // Check if module is in cache
/******/ if(installedModules[moduleId]) {
/******/ return installedModules[moduleId].exports;
/******/ }
/******/ // Create a new module (and put it into the cache)
/******/ var module = installedModules[moduleId] = {
/******/ i: moduleId,
/******/ l: false,
/******/ exports: {}
/******/ };
/******/
/******/ // Execute the module function
/******/ modules[moduleId].call(module.exports, module, module.exports, __webpack_require__);
/******/
/******/ // Flag the module as loaded
/******/ module.l = true;
/******/
/******/ // Return the exports of the module
/******/ return module.exports;
/******/ }
/******/
/******/
/******/ // expose the modules object (__webpack_modules__)
/******/ __webpack_require__.m = modules;
/******/
/******/ // expose the module cache
/******/ __webpack_require__.c = installedModules;
/******/
/******/ // define getter function for harmony exports
/******/ __webpack_require__.d = function(exports, name, getter) {
/******/ if(!__webpack_require__.o(exports, name)) {
/******/ Object.defineProperty(exports, name, {
/******/ configurable: false,
/******/ enumerable: true,
/******/ get: getter
/******/ });
/******/ }
/******/ };
/******/
/******/ // getDefaultExport function for compatibility with non-harmony modules
/******/ __webpack_require__.n = function(module) {
/******/ var getter = module && module.__esModule ?
/******/ function getDefault() { return module['default']; } :
/******/ function getModuleExports() { return module; };
/******/ __webpack_require__.d(getter, 'a', getter);
/******/ return getter;
/******/ };
/******/
/******/ // Object.prototype.hasOwnProperty.call
/******/ __webpack_require__.o = function(object, property) { return Object.prototype.hasOwnProperty.call(object, property); };
/******/
/******/ // __webpack_public_path__
/******/ __webpack_require__.p = "";
/******/
/******/ // Load entry module and return exports
/******/ return __webpack_require__(__webpack_require__.s = 0);
/******/ })
/************************************************************************/
/******/ ([
/* 0 */
/***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
"use strict";
var _createClass = function () { function defineProperties(target, props) { for (var i = 0; i < props.length; i++) { var descriptor = props[i]; descriptor.enumerable = descriptor.enumerable || false; descriptor.configurable = true; if ("value" in descriptor) descriptor.writable = true; Object.defineProperty(target, descriptor.key, descriptor); } } return function (Constructor, protoProps, staticProps) { if (protoProps) defineProperties(Constructor.prototype, protoProps); if (staticProps) defineProperties(Constructor, staticProps); return Constructor; }; }();
function _classCallCheck(instance, Constructor) { if (!(instance instanceof Constructor)) { throw new TypeError("Cannot call a class as a function"); } }
var mediaFile = __webpack_require__(1);
// Detect iOS browsers < version 10
var oldIOS = typeof navigator !== 'undefined' && parseFloat(('' + (/CPU.*OS ([0-9_]{3,4})[0-9_]{0,1}|(CPU like).*AppleWebKit.*Mobile/i.exec(navigator.userAgent) || [0, ''])[1]).replace('undefined', '3_2').replace('_', '.').replace('_', '')) < 10 && !window.MSStream;
var NoSleep = function () {
function NoSleep() {
_classCallCheck(this, NoSleep);
if (oldIOS) {
this.noSleepTimer = null;
} else {
// Set up no sleep video element
this.noSleepVideo = document.createElement('video');
this.noSleepVideo.setAttribute('playsinline', '');
this.noSleepVideo.setAttribute('src', mediaFile);
this.noSleepVideo.addEventListener('timeupdate', function (e) {
if (this.noSleepVideo.currentTime > 0.5) {
this.noSleepVideo.currentTime = Math.random();
}
}.bind(this));
}
}
_createClass(NoSleep, [{
key: 'enable',
value: function enable() {
if (oldIOS) {
this.disable();
this.noSleepTimer = window.setInterval(function () {
window.location.href = '/';
window.setTimeout(window.stop, 0);
}, 15000);
} else {
this.noSleepVideo.play();
}
}
}, {
key: 'disable',
value: function disable() {
if (oldIOS) {
if (this.noSleepTimer) {
window.clearInterval(this.noSleepTimer);
this.noSleepTimer = null;
}
} else {
this.noSleepVideo.pause();
}
}
}]);
return NoSleep;
}();
;
module.exports = NoSleep;
/***/ }),
/* 1 */
/***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
"use strict";
module.exports = 'data:video/mp4;base64,AAAAIGZ0eXBtcDQyAAACAGlzb21pc28yYXZjMW1wNDEAAAAIZnJlZQAACKBtZGF0AAAC8wYF///v3EXpvebZSLeWLNgg2SPu73gyNjQgLSBjb3JlIDE0MiByMjQ3OSBkZDc5YTYxIC0gSC4yNjQvTVBFRy00IEFWQyBjb2RlYyAtIENvcHlsZWZ0IDIwMDMtMjAxNCAtIGh0dHA6Ly93d3cudmlkZW9sYW4ub3JnL3gyNjQuaHRtbCAtIG9wdGlvbnM6IGNhYmFjPTEgcmVmPTEgZGVibG9jaz0xOjA6MCBhbmFseXNlPTB4MToweDExMSBtZT1oZXggc3VibWU9MiBwc3k9MSBwc3lfcmQ9MS4wMDowLjAwIG1peGVkX3JlZj0wIG1lX3JhbmdlPTE2IGNocm9tYV9tZT0xIHRyZWxsaXM9MCA4eDhkY3Q9MCBjcW09MCBkZWFkem9uZT0yMSwxMSBmYXN0X3Bza2lwPTEgY2hyb21hX3FwX29mZnNldD0wIHRocmVhZHM9NiBsb29rYWhlYWRfdGhyZWFkcz0xIHNsaWNlZF90aHJlYWRzPTAgbnI9MCBkZWNpbWF0ZT0xIGludGVybGFjZWQ9MCBibHVyYXlfY29tcGF0PTAgY29uc3RyYWluZWRfaW50cmE9MCBiZnJhbWVzPTMgYl9weXJhbWlkPTIgYl9hZGFwdD0xIGJfYmlhcz0wIGRpcmVjdD0xIHdlaWdodGI9MSBvcGVuX2dvcD0wIHdlaWdodHA9MSBrZXlpbnQ9MzAwIGtleWludF9taW49MzAgc2NlbmVjdXQ9NDAgaW50cmFfcmVmcmVzaD0wIHJjX2xvb2thaGVhZD0xMCByYz1jcmYgbWJ0cmVlPTEgY3JmPTIwLjAgcWNvbXA9MC42MCBxcG1pbj0wIHFwbWF4PTY5IHFwc3RlcD00IHZidl9tYXhyYXRlPTIwMDAwIHZidl9idWZzaXplPTI1MDAwIGNyZl9tYXg9MC4wIG5hbF9ocmQ9bm9uZSBmaWxsZXI9MCBpcF9yYXRpbz0xLjQwIGFxPTE6MS4wMACAAAAAOWWIhAA3//p+C7v8tDDSTjf97w55i3SbRPO4ZY+hkjD5hbkAkL3zpJ6h/LR1CAABzgB1kqqzUorlhQAAAAxBmiQYhn/+qZYADLgAAAAJQZ5CQhX/AAj5IQADQGgcIQADQGgcAAAACQGeYUQn/wALKCEAA0BoHAAAAAkBnmNEJ/8ACykhAANAaBwhAANAaBwAAAANQZpoNExDP/6plgAMuSEAA0BoHAAAAAtBnoZFESwr/wAI+SEAA0BoHCEAA0BoHAAAAAkBnqVEJ/8ACykhAANAaBwAAAAJAZ6nRCf/AAsoIQADQGgcIQADQGgcAAAADUGarDRMQz/+qZYADLghAANAaBwAAAALQZ7KRRUsK/8ACPkhAANAaBwAAAAJAZ7pRCf/AAsoIQADQGgcIQADQGgcAAAACQGe60Qn/wALKCEAA0BoHAAAAA1BmvA0TEM//qmWAAy5IQADQGgcIQADQGgcAAAAC0GfDkUVLCv/AAj5IQADQGgcAAAACQGfLUQn/wALKSEAA0BoHCEAA0BoHAAAAAkBny9EJ/8ACyghAANAaBwAAAANQZs0NExDP/6plgAMuCEAA0BoHAAAAAtBn1JFFSwr/wAI+SEAA0BoHCEAA0BoHAAAAAkBn3FEJ/8ACyghAANAaBwAAAAJAZ9zRCf/AAsoIQADQGgcIQADQGgcAAAADUGbeDRMQz/+qZYADLkhAANAaBwAAAALQZ+WRRUsK/8ACPghAANAaBwhAANAaBwAAAAJAZ+1RCf/AAspIQADQGgcAAAACQGft0Qn/wALKSEAA0BoHCEAA0BoHAAAAA1Bm7w0TEM//qmWAAy4IQADQGgcAAAAC0Gf2kUVLCv/AAj5IQADQGgcAAAACQGf+UQn/wALKCEAA0BoHCEAA0BoHAAAAAkBn/tEJ/8ACykhAANAaBwAAAANQZvgNExDP/6plgAMuSEAA0BoHCEAA0BoHAAAAAtBnh5FFSwr/wAI+CEAA0BoHAAAAAkBnj1EJ/8ACyghAANAaBwhAANAaBwAAAAJAZ4/RCf/AAspIQADQGgcAAAADUGaJDRMQz/+qZYADLghAANAaBwAAAALQZ5CRRUsK/8ACPkhAANAaBwhAANAaBwAAAAJAZ5hRCf/AAsoIQADQGgcAAAACQGeY0Qn/wALKSEAA0BoHCEAA0BoHAAAAA1Bmmg0TEM//qmWAAy5IQADQGgcAAAAC0GehkUVLCv/AAj5IQADQGgcIQADQGgcAAAACQGepUQn/wALKSEAA0BoHAAAAAkBnqdEJ/8ACyghAANAaBwAAAANQZqsNExDP/6plgAMuCEAA0BoHCEAA0BoHAAAAAtBnspFFSwr/wAI+SEAA0BoHAAAAAkBnulEJ/8ACyghAANAaBwhAANAaBwAAAAJAZ7rRCf/AAsoIQADQGgcAAAADUGa8DRMQz/+qZYADLkhAANAaBwhAANAaBwAAAALQZ8ORRUsK/8ACPkhAANAaBwAAAAJAZ8tRCf/AAspIQADQGgcIQADQGgcAAAACQGfL0Qn/wALKCEAA0BoHAAAAA1BmzQ0TEM//qmWAAy4IQADQGgcAAAAC0GfUkUVLCv/AAj5IQADQGgcIQADQGgcAAAACQGfcUQn/wALKCEAA0BoHAAAAAkBn3NEJ/8ACyghAANAaBwhAANAaBwAAAANQZt4NExC//6plgAMuSEAA0BoHAAAAAtBn5ZFFSwr/wAI+CEAA0BoHCEAA0BoHAAAAAkBn7VEJ/8ACykhAANAaBwAAAAJAZ+3RCf/AAspIQADQGgcAAAADUGbuzRMQn/+nhAAYsAhAANAaBwhAANAaBwAAAAJQZ/aQhP/AAspIQADQGgcAAAACQGf+UQn/wALKCEAA0BoHCEAA0BoHCEAA0BoHCEAA0BoHCEAA0BoHCEAA0BoHAAACiFtb292AAAAbG12aGQAAAAA1YCCX9WAgl8AAAPoAAAH/AABAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAGGlvZHMAAAAAEICAgAcAT////v7/AAAF+XRyYWsAAABcdGtoZAAAAAPVgIJf1YCCXwAAAAEAAAAAAAAH0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAygAAAMoAAAAAACRlZHRzAAAAHGVsc3QAAAAAAAAAAQAAB9AAABdwAAEAAAAABXFtZGlhAAAAIG1kaGQAAAAA1YCCX9WAgl8AAV+QAAK/IFXEAAAAAAAtaGRscgAAAAAAAAAAdmlkZQAAAAAAAAAAAAAAAFZpZGVvSGFuZGxlcgAAAAUcbWluZgAAABR2bWhkAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAJGRpbmYAAAAcZHJlZgAAAAAAAAABAAAADHVybCAAAAABAAAE3HN0YmwAAACYc3RzZAAAAAAAAAABAAAAiGF2YzEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAygDKAEgAAABIAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAY//8AAAAyYXZjQwFNQCj/4QAbZ01AKOyho3ySTUBAQFAAAAMAEAAr8gDxgxlgAQAEaO+G8gAAABhzdHRzAAAAAAAAAAEAAAA8AAALuAAAABRzdHNzAAAAAAAAAAEAAAABAAAB8GN0dHMAAAAAAAAAPAAAAAEAABdwAAAAAQAAOpgAAAABAAAXcAAAAAEAAAAAAAAAAQAAC7gAAAABAAA6mAAAAAEAABdwAAAAAQAAAAAAAAABAAALuAAAAAEAADqYAAAAAQAAF3AAAAABAAAAAAAAAAEAAAu4AAAAAQAAOpgAAAABAAAXcAAAAAEAAAAAAAAAAQAAC7gAAAABAAA6mAAAAAEAABdwAAAAAQAAAAAAAAABAAALuAAAAAEAADqYAAAAAQAAF3AAAAABAAAAAAAAAAEAAAu4AAAAAQAAOpgAAAABAAAXcAAAAAEAAAAAAAAAAQAAC7gAAAABAAA6mAAAAAEAABdwAAAAAQAAAAAAAAABAAALuAAAAAEAADqYAAAAAQAAF3AAAAABAAAAAAAAAAEAAAu4AAAAAQAAOpgAAAABAAAXcAAAAAEAAAAAAAAAAQAAC7gAAAABAAA6mAAAAAEAABdwAAAAAQAAAAAAAAABAAALuAAAAAEAADqYAAAAAQAAF3AAAAABAAAAAAAAAAEAAAu4AAAAAQAAOpgAAAABAAAXcAAAAAEAAAAAAAAAAQAAC7gAAAABAAA6mAAAAAEAABdwAAAAAQAAAAAAAAABAAALuAAAAAEAAC7gAAAAAQAAF3AAAAABAAAAAAAAABxzdHNjAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAEEc3RzegAAAAAAAAAAAAAAPAAAAzQAAAAQAAAADQAAAA0AAAANAAAAEQAAAA8AAAANAAAADQAAABEAAAAPAAAADQAAAA0AAAARAAAADwAAAA0AAAANAAAAEQAAAA8AAAANAAAADQAAABEAAAAPAAAADQAAAA0AAAARAAAADwAAAA0AAAANAAAAEQAAAA8AAAANAAAADQAAABEAAAAPAAAADQAAAA0AAAARAAAADwAAAA0AAAANAAAAEQAAAA8AAAANAAAADQAAABEAAAAPAAAADQAAAA0AAAARAAAADwAAAA0AAAANAAAAEQAAAA8AAAANAAAADQAAABEAAAANAAAADQAAAQBzdGNvAAAAAAAAADwAAAAwAAADZAAAA3QAAAONAAADoAAAA7kAAAPQAAAD6wAAA/4AAAQXAAAELgAABEMAAARcAAAEbwAABIwAAAShAAAEugAABM0AAATkAAAE/wAABRIAAAUrAAAFQgAABV0AAAVwAAAFiQAABaAAAAW1AAAFzgAABeEAAAX+AAAGEwAABiwAAAY/AAAGVgAABnEAAAaEAAAGnQAABrQAAAbPAAAG4gAABvUAAAcSAAAHJwAAB0AAAAdTAAAHcAAAB4UAAAeeAAAHsQAAB8gAAAfjAAAH9gAACA8AAAgmAAAIQQAACFQAAAhnAAAIhAAACJcAAAMsdHJhawAAAFx0a2hkAAAAA9WAgl/VgIJfAAAAAgAAAAAAAAf8AAAAAAAAAAAAAAABAQAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAACsm1kaWEAAAAgbWRoZAAAAADVgIJf1YCCXwAArEQAAWAAVcQAAAAAACdoZGxyAAAAAAAAAABzb3VuAAAAAAAAAAAAAAAAU3RlcmVvAAAAAmNtaW5mAAAAEHNtaGQAAAAAAAAAAAAAACRkaW5mAAAAHGRyZWYAAAAAAAAAAQAAAAx1cmwgAAAAAQAAAidzdGJsAAAAZ3N0c2QAAAAAAAAAAQAAAFdtcDRhAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAACABAAAAAArEQAAAAAADNlc2RzAAAAAAOAgIAiAAIABICAgBRAFQAAAAADDUAAAAAABYCAgAISEAaAgIABAgAAABhzdHRzAAAAAAAAAAEAAABYAAAEAAAAABxzdHNjAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAUc3RzegAAAAAAAAAGAAAAWAAAAXBzdGNvAAAAAAAAAFgAAAOBAAADhwAAA5oAAAOtAAADswAAA8oAAAPfAAAD5QAAA/gAAAQLAAAEEQAABCgAAAQ9AAAEUAAABFYAAARpAAAEgAAABIYAAASbAAAErgAABLQAAATHAAAE3gAABPMAAAT5AAAFDAAABR8AAAUlAAAFPAAABVEAAAVXAAAFagAABX0AAAWDAAAFmgAABa8AAAXCAAAFyAAABdsAAAXyAAAF+AAABg0AAAYgAAAGJgAABjkAAAZQAAAGZQAABmsAAAZ+AAAGkQAABpcAAAauAAAGwwAABskAAAbcAAAG7wAABwYAAAcMAAAHIQAABzQAAAc6AAAHTQAAB2QAAAdqAAAHfwAAB5IAAAeYAAAHqwAAB8IAAAfXAAAH3QAAB/AAAAgDAAAICQAACCAAAAg1AAAIOwAACE4AAAhhAAAIeAAACH4AAAiRAAAIpAAACKoAAAiwAAAItgAACLwAAAjCAAAAFnVkdGEAAAAObmFtZVN0ZXJlbwAAAHB1ZHRhAAAAaG1ldGEAAAAAAAAAIWhkbHIAAAAAAAAAAG1kaXJhcHBsAAAAAAAAAAAAAAAAO2lsc3QAAAAzqXRvbwAAACtkYXRhAAAAAQAAAABIYW5kQnJha2UgMC4xMC4yIDIwMTUwNjExMDA=';
/***/ })
/******/ ]);
});